Stadgar

Arvika Motorbåtsklubb
Stadgar
Antagna 1924 Senast reviderade 2009

§1

Ändamål
Arvika Motorbåtsklubb, Arvika, är en ideell förening som grundades den 25 juni 1924. Föreningen är öppen för båtägare och andra sjöintresserade. Klubben ska genom kursverksamhet och information vidga och bevara medlemmarnas kunskaper i navigation och
sjöliv, samt arbeta för bättre hamn- och förvaringsförhållanden för båtarna. Klubben ska också arbeta för att bevara sjösportens möjligheter som rekreationsmedel.


§2

Medlemskap 
Ansökan om medlemskap görs till styrelsen, som avgör ansökan. Klubben kan på styrelsens eller enskild medlems förslag utse person, som på något verksamt sätt gynnat klubben, till
hedersmedlem. Hedersmedlem har samma rättigheter som övriga medlemmar, men är befriad från medlemsavgift. Familjemedlem till fullbetalande medlem kan ansöka om medlemskap. Medlem är skyldig att meddela adressändring, så att medlemsregistret alltid är aktuellt.

 

§3

Medlemsavgift
Medlemsavgiftens storlek för nästkommande år beslutas av årsmötet.

Folk- och sjukpensionärer samt familjemedlemmar betalar en lägre avgift. Pensionärsavgift betalar man från och med det år man blir pensionär. Medlem har rösträtt endast om avgiften är betalad.
Medlemsavgiften ska vara betalad senast den 28 februari det år avgiften avser. Styrelsen kan, om särskilda skäl finns, ge uppskov.

 

§4

Utträde ur klubben
Anmälan om utträde ska ske skriftligen till styrelsen. Är medlemsavgiften inte betalad inom föreskriven tid, utesluts medlemmen den 30 juni. Uteslutning kan också ske om medlem visat sig motverka klubbens ändamål och intressen eller skadat klubbens anseende. Styrelsen har mandat att besluta om uteslutning.

 

§5

Styrelse och revisorer
Klubbens styrelse består av sju ledamöter och två suppleanter. Styrelsen är beslutsmässig då fem ledamöter är närvarande. Ordförande väljs på årsmötet varje år för en tid av ett år. Tre ledamöter väljs på årsmötet jämna år för en tid av två år och tre ledamöter väljs på årsmötet ojämna år för en tid av två år. Suppleanterna väljs varje år för en tid av ett år. Styrelsen utser
inom sig vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare, kassör och intendent. För granskning av räkenskaperna, som avslutas för varje verksamhetsår, som är kalenderår, väljs på årsmötet en revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år.  

§6

Styrelsens uppgifter
Styrelsens uppgifter är: att bevaka klubbens intressen och ändamål.
att ta emot och förbereda inkommande ärenden. att redovisa styrelsens arbete vid klubbens möten. att verkställa klubbens beslut. Ordföranden ska representera klubben, sammankalla styrelsen och klubben samt leda dess
förhandlingar. Sekreteraren ska föra protokoll vid styrelsens och klubbens möten, hålla protokollen tillgängliga vid alla möten, utföra löpande expeditionsarbete samt föra register över klubbens medlemmar.
Kassören ska förvalta och ansvara för klubbens ekonomi. Intendenten ska ansvara för klubbens material och sköta inköp inom angiven budget i samråd
med styrelsen samt leda och fördela arbetet i Blåsutkommittén
Styrelsens ledamöter är ansvariga inför årsmötet för klubbens förvaltning. Ansvaret gäller ledamöterna var för sig och styrelsen som helhet. Fråga om ansvarsfrihet avgörs av årsmötet. Styrelsen formulerar instruktioner för klubbens befattningshavare och utfärdar regler för medlemmarnas nyttjande av klubbens egendom.

 

§7

Möten
Klubben håller varje år två ordinarie möten, årsmöte i mars och höstmöte i november. Därutöver kan styrelsen kalla till extra möte vid behov eller om minst tio stycken av klubbens medlemmar skriftligen begär detta. Kallelse till klubbens möten sker minst två veckor före det möte kallelsen avser, antingen genom annons i ortens tidningar eller skriftligen till varje medlem.

I kallelsen till extra möte ska anledningen anges. Motioner och förslag ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före års- och höstmöte.
Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma:
Styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltning, resultat-

och balansräkning.
Revisorns berättelse.
Beslut om ansvarsfrihet.
Rambudget för kommande verksamhetsår.
Val av ordförande.
Val av styrelse.
Val av Blåsutkommitté, fyra ledamöter
Val av festkommitté, tre ledamöter. Kommittén utser inom sig klubbmästare.
Val av behövliga kommittéer för verksamheten.
Val av revisor och revisorssuppleant.
Vid höstmötet ska följande ärenden förekomma:
Val av valberedning, tre ledamöter.
Val av tre representanter till Arvika Småbåtshamnar AB:s bolagsstyrelse.
Ekonomisk delårsrapport.
Beslut om klubbhusets användning nästa verksamhetsår.

 

§8

Val och beslut
Endast fysiskt närvarande medlemmar har rösträtt. Alla val och övriga beslut avgörs genom öppen omröstning, såvida inte sluten omröstning begärs. Alla beslut fattas med 2/3 majoritet. I personval gäller enkel majoritet och vid lika röstning är det mötesordförande som avgör.

 

§9

Klubbens ekonomi
Styrelsen ansvarar för klubbens ekonomi och fattar beslut i ekonomiska frågor upp till ett basbelopp. I större frågor ska beslut fattas på klubbmöte. I kallelsen till mötet ska framgå att sådan fråga föreligger.

 

§ 10

Firmatecknare
Firmatecknare för klubben är ordförande och kassör.
Var och en för sig, eller tillsammans.


§ 11

Stadgeändringar
Ändringar av klubbens stadgar ska beslutas på två möten i följd, varav ett ska vara årsmöte. I kallelsen till mötet ska framgå att förslag till stadgeändring föreligger.

 

§ 12

Standert
Klubbens standert är vit. Från udden till likets mitt blått band och över detta ankare och AM i guld.

 

§ 13

Upplösning
Upplösning av klubben ska beslutas på två möten i följd, varav ett ska vara årsmöte. I kallelsen till mötet ska framgå att förslag till upplösning föreligger. Upplöses klubben ska tillgångarna överföras till ideell förening eller stiftelse som stöder friluftsliv eller sjösport. Denna ska namnges i beslutet.

 

§ 14

Stadgarnas revidering
Dessa stadgar är reviderade vid årsmötet i april 2009.

Stadgar i PDF för nedladdning