4. Krismöte 1932

Den 28 november 1932 kallades till extra allmänt medlemsmöte med Arvika Motorbåtsklubb. Anledningen var att tio medlemmar i klubben skriftligt hade begärt ett sådant möte, men utan att ange orsaken. Samtidigt hade fyra styrelseledamöter avsagt sig sina uppdrag. Gustav Johansson meddelade mötet att styrelseledamöterna var missnöjda med årsmötets beslut angående utlottningsbåten. Årsmötet hade nämligen beslutat att båten skulle förses med en 7-10 hkr Pentamotor. Men det var inget enigt årsmöte, ty frågan hade diskuterats en god stund för att avgöras i omröstning. Med 9 röster mot 8 vann Pentaförespråkarna. Krismötet hölls elva dagar efter årsmötet och diskussionen blev både lång och hetsig.
Hr Glans ansåg att ett styrelseskifte av "sådana orsaker som nu" skulle vara ödesdigert för klubben och han vädjade till styrelsen att kvarstå. Under mötet ställde övriga styrelseledamöter också sina platser till förfogande. Klubben var i upplösningstillstånd. Det framgår inte av protokollen varför motorfrågan blev så het. Men det finns skäl att anta att båtbyggaren Albin Gustafsson kände sig förbigången, i samband med beslut om inköp av Pentamotorn till lottbåten. Penta fanns inte representerad av någon båtbyggare i Arvika.

Bror Kinell föreslog att styrelsen skulle dra sig tillbaka för att diskutera den uppkomna situationen. Den enskilda överläggningen gav som resultat att hela styrelsen kvarstod, med undantag av Albin Gustafsson. Han stod fast vid sitt beslut och ersattes av förste styrelsesuppleanten. Gustaf Fredriksson avslutade mötet med att tacka styrelsen för att den även fortsättningsvis ville fungera och han framförde som sin förhoppning att "ett så tråkigt möte aldrig mera skulle behöva hållas inom klubben."

Protokoll från novembermötet 1933 bekräftar att krisorsaken var just motorleveransfrågan. Gustaf Johansson föreslog då att mötet inte skulle bestämma i motorfrågan, när det gällde den nya lottbåten, utan att "den motor, som den av stadens båtbyggare som räknade billigaste priset på Skrovet, representerade, skulle komma till användning." Så blev det. I varje beslut om lottbåt under några år framöver återkommer formuleringen i protokollen. Därmed tinade också Albin Gustafsson och lät sig väljas in i tävlingskommittén för nästkommande år.

Nästa drabbning ägde rum 1939. Då hade nämligen Albin Gustafsson erbjudit klubben att köpa en redan färdigbyggd lottbåt, som var byggd i Säffle. Den hade däck av Oregon Pine och en fyrcylindrig Renaultmotor. Men det var inte någon s.k. "mönsterbåt" och V. Larsson ansåg att utlottningsbåtarna skulle vara just mönsterbåtar och att detta skulle kontrolleras av en opartisk kontrollant. Mellan protokollsraderna anas häftiga diskussioner, men mötet beslöt köpa Säfflebåten av Albin Gustafsson för 1575 kronor. Därmed avsade sig båtkommittén sitt uppdrag. (Protokoll 30 augusti 1939)