19. Historiska kuriositeter

Protokoll från styrelse den 9 juli 1929:

"§9 En anhållan från Pagrotsky att å klubbens fäster få deltaga med en rolett slopades." Hr Pagrotsky, från Edane, fick några år senare uppdraget att tillverka en skylt med texten "Blåsut Servering".

Protokoll från vårmöte 31 mars 1932:
"§13 Beslöts att låta fotografera årets utlottningsbåt."

Protokoll allmänt sammanträde 21 mars 1935:
"§16 Herr G. Johansson rapporterade att den väg som planerats till Blåsut gått i stopet på grund av oginhet från en av markägarna."

Protokoll från styrelse 25 maj 1936:
"§1 Med anledning av erhållen offert å radio med grammofon från Arvika Radioaktiebolag å 340:-, beslöt styrelsen efter spelning å provapparat ge hr Johansson i uppdrag att avsluta affären samt ordna med garanti och eventuell kredit."

Notis Arvika Tidning 10 juli 1937:
"Innan prisutdelningen i Stadshotellets trädgård tog sin början kl 7 på kvällen, fick prisutdelaren, disponent H. Wallin, tillfälle att särskilt rikta sig till hr Folke Stridsberg, Säffle, vilken strax efter tävlingens slut genom rådighet och självuppoffring lyckades rädda ett människoliv. --- Hr Stridsberg erhöll en pokal som ett synligt bevis på att hans vackra gärning uppskattades."

Protokoll klubbmöte 6 december 1940:
"§11 Det hade kommit till klubbens kännedom att ett flygplan som gått ner på viken använt sig av klubbens slip samt dessutom brutit upp den där befintliga värktygslådan och efter användandet låtit slipen kvarstå i vattnet, med anledning härav fick styrelsen i uppdrag att söka skaffa upplysningar om det var militärplan och i så fall hos vederbörande myndighet begära skadestånd härför."

Protokoll styrelse den 26 juli 1946:
"§1 Beslöts att julimötet skall hållas onsdagen den 7 augusti å Blåsut."

Protokoll styrelse 21 september 1983:
"§47 B) 19 medlemmar uteslöts på grund av att medlemsavgiften inte betalats på tre år."