16. 25-årsjubileum 1949

När Bills Trio spelade upp till festdansen på 25 årsdagen, hade klubbstyrelsen lagt ner ett stort arbete på festligheterna. Men allra flitigast hade nog "Foto-Sven", Sven Olsson, varit. Han svarade nämligen för arbetet med jubileumsskriften. Ett 36-sidigt häfte, som för den tiden måste ha ansetts som mycket exklusivt för en så liten förening som AM.
Sven Olsson tog fram mycket material kring klubbens tillkomst och jubileumsskriften är naturligtvis också källa till många uppgifter i denna skrift. Klubbens dåvarande ordförande, Helmer Johansson, skrev som slutord, i sitt förord, till jubileumsskriften: "Kan den bara tjäna som en ledtråd för kommande generationer och uppfriska minnet på nuvarande gör den sin tjänst."

Sedan klubben bildats 1924 fick den stadigt fler medlemmar. De första årens disponenter, handlare, grosshandlare, fabrikörer och tjänstemän fick efterhand sällskap av metallarbetare, butiksbiträden, grovarbetare och övrigt industrianställt folk. I allmänt språkbruk började man tala om "sjösport". Intresset var mycket stort. Därför ansåg styrelsen i AM att klubben skulle genomföra jubileumsfestligheter och också ge ut en jubileumsskrift. Sven Olsson (Foto-Sven) tog på sig uppgiften att undersöka förutsättningarna för skriften. Det visade sig så småningom att den skulle kosta upp till 700 kronor, vilket gjorde styrelsen något tveksam. Emellertid trädde en okänd donator in i bilden och garanterade en grundplåt på 175 kronor. Därmed kunde styrelsen fatta beslut om att framställa en 32-sidig jubileumsskrift "utan annonser". Det är en läsvärd skrift, som nu blott återstår i några få exemplar.

Under våren 1949 excellerade styrelsen i sammanträden inför den stora festen. Minst en gång i veckan, ibland oftare, redogjordes för planeringen och "herr Olsson" rapporterade vid varje sammanträde om det pågående arbetet med jubileumsskriften. Slutligen godkändes arbetet "efter källkritisk granskning och med smärre ändringar". Sven Olsson tillerkändes fritt medlemskap för det kommande året, han inbjöds särskilt till festen och fick en portfölj som gåva och ersättning för sitt arbete. Skriften fick ett mycket gott mottagande i lokalpressen, som för övrigt tillhandahållit visst material och förvisso även tryckt upplagan om 700 exemplar.

25-årsfirandet refererades i Arvika Tidning, som kunde meddela att 110 personer deltog i högtidligheten. Den mest minnesvärda stunden, skrev tidningen, var när klubbmästaren Eric Sundberg delade ut diplom och standar till hedersledamöter och veteraner "samt hyllade dem i både roliga och allvarsmättade ordalag för vad de uträttat för klubben under år som gått". Till festligheterna hade en rad bemärkta infunnit sig. T.ex. Stadsfullmäktiges förste vice ordförande, metallarbetaren Robert Grundel, kommunalborgmästaren Curt Bergius och Arvika Segelsällskaps representant, herr Ragnvald Ingman.

Trettiofem båtar landade vid Blåsuts brygga efter eskaderseglats över Kyrkviken med den pampiga Viksholm II som ledarbåt. Vid bryggan togs flottan emot av AM:s ordförande Helmer Johansson. Viksholm II var den tidens största och vackraste motorbåt i Arvika och ägdes av Gustaf Eriksson. En jubileumstävling avhölls på söndagen som en avslutning på festligheterna. Ett 20-tal båtar ställde upp i två klasser. A-klassen avverkade 8,4 distansminuter och B-klassen fem. Erik Edman vann A-klassen och Birger Nilsson vann B-klassen.