1. Ungdomskommitté på förslag

Höstmötet, som hölls tisdag den 21 november, beslöt att AM ska inrätta en ungdomskommitté. Beslutet ska underställas ytterligare ett medlemsmöte, nämligen vårmötet, som även är klubbens årsmöte. Beslutet föregicks av en lång diskussion, där många värdefulla synpunkter på ungdomsaktivering lades fram.

Syftet med kommittén är att utveckla satsningen på båtracing. Tack vare beslutet kan vi nu planera för kommande säsongs träning och tävlingar. Mötet beslöt också att klubben ska genomföra en rundbanetävlig även 2007.

Sekreterare Niklas Eriksson meddelade att antalet medlemmar i klubben nu är 217. Fler är på väg in. Kassör Roland Löving gjorde en detaljerad genomgång av klubbens ekonomi. Den är fortfarande god, trots att det väntas ett minusresultat för innevarande år.

Tio procent av medlemmarna var närvarande på mötet. En utförligare rapport kommer med nästa medlemsbrev.

Publicerad: 2007-02-13